Plaatje bij het artikel van OBS De Salto

Medezeggenschapsraad

De MR is ook uw aanspreekpunt

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) regelt de inspraak voor allen die direct bij het onderwijs betrokken zijn, in ons geval ouders/verzorgers en personeelsleden van De Salto. Deze geledingen vormen samen de Medezeggenschapsraad.

U kunt uw vraag en/of reactie sturen naar: mr@obsdesalto.nl 

Samenstelling MR

De MR bestaat uit leden van het team en ouders/verzorgers. Zij hebben allen zitting voor een periode van 2 jaar, waarna er verkiezingen volgen. Daarbij kan ieder personeelslid en iedere ouder zich her(ver)kiesbaar stellen.

Oudergeleding MR: Uygun Kabadayi (voorzitter), Suzan Dereli en Samantha Kingma

Leerkrachtgeleding MR: Karin Baan, Annemarie Grooters en Annegeert Vos 

Adviserend lid: Mieke van Waas (directeur)

Overlegorgaan

De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en de school. De bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in het MR-reglement. De MR heeft instemmings- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Verder geeft de MR advies over zaken, die zij belangrijk vindt voor de school.

Huishoudelijk reglement MR

Huishoudelijk reglement MR

Reglement MR

 

Notulen van de vergaderingen schooljaar 2016-2017

 

 

Deel deze pagina: