MR

De Medezeggenschapsraad is per december 1992 ingesteld toen de Wet op Medezeggenschap in werking trad. De MR van deze school bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie leerkrachten.

Elke ouder waarvan een kind op De Salto staat ingeschreven, kan zich voor de MR verkiesbaar stellen. De MR is een officieel orgaan dat naast de belangen van de school in het algemeen, ook de belangen van het personeel en de belangen van ouders en leerlingen van De Salto behartigt.

Elke ouder kan zich met vragen, suggesties of opmerkingen over de school wenden tot één van de MR-leden. In het Medezeggenschapsreglement staat precies aangegeven bij welke onderwerpen de MR het bestuur van advies kan dienen en bij welke zaken het bestuur de instemming van de MR nodig heeft. Het Medezeggenschapsreglement ligt ter inzage op school en kan tijdens schooluren door ouders worden geraadpleegd. Regelmatig zal de MR haar achterban informeren via de Nieuwsbrief. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn (gedeeltelijk) openbaar en ouders zijn daarbij van harte welkom.