Werken in de groep

Groep 1/2

De kinderen in de kleutergroep spelen, werken en leren de hele dag rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld herfst, feest of verkeer. Ze doen dit door te  spelen in de verschillende hoeken (huishoek, bouwhoek, taalhoek, rekenhoek, knutselhoek, schrijfhoek) door leerzame spelletjes met de leerkracht te doen, door veel te bewegen, buiten of in het speellokaal, door te zingen en muziek te maken, door puzzels te maken, prentenboeken te lezen of te laten voorlezen, door rijm-, woord-, letter- en cijferspelletjes, door meten, wegen, bouwen en door uitstapjes te maken in de ‘echte wereld’.

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen door te observeren. Als een leerling een leerdoel beheerst, noteert de leerkracht dit in het Digikeuzebord (kleutervolgsysteem). Op die manier weet de leerkracht met welke kinderen extra geoefend moet worden en welke leerlingen moeilijke opdrachten kunnen doen.

Uitgangspunt voor het kleuteronderwijs is een combinatie van Piramide, Vier Keer Wijzer (talentontwikkeling) en de SLO-leerlijnen voor groep 1 en 2.

Groep 3/4

In groep 3 leren de kinderen ’s morgens lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 wordt dit uitgebreid en krijgen ze er meer vakken bij, zoals taal en begrijpend luisteren/lezen.

’s Middags leren de kinderen door op onderzoek uit te gaan. Elke periode staat een ander thema centraal, bijvoorbeeld herfst, circus, markt, museum, verkeer, vakantie. De leerlingen leren op hun eigen manier door te kijken, te doen, te schrijven, te luisteren, muziek te maken, te rijmen, te tellen of te meten, te schilderen of te bouwen. Ieder op hun eigen manier (meervoudige intelligentie) zoeken ze de antwoorden op de vragen van het thema. Door het zelf te doen, onthouden de kinderen het veel beter.

In groep 3 en 4 gaan de kinderen elke week gymmen en schoolzwemmen.

De kinderen maken de oefeningen van de lessen (de verwerking) in hun werkschrift. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed leren schrijven in een schrift. Stapsgewijs leren zij ook om de verwerkingslessen te maken op een tablet, het Chromebook. We streven naar een goede balans tussen het schrijven in een schrift en het digitaal verwerken van informatie.

In de klas wordt veel voorgelezen en stimuleert de leerkracht dat de kinderen veel en graag zelf gaan lezen. Elke week kunnen de kinderen een lees- of prentenboek ruilen in de bibliotheek op school.
In het voorjaar gaan de kinderen op schoolreis met de bus naar een educatief park of een dierentuin.

Groep 5/6 en 7/8  

In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen ’s morgens de basisvakken lezen, taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen en daarnaast de vakken schrijven, verkeer, Engels en gymnastiek.

De verwerking van de lessen maken de kinderen op de Chromebooks. We kiezen ervoor om de kinderen goed te leren schrijven en de dictees (spelling) in het schrift te oefenen.

’s Middags leren de kinderen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur door op onderzoek uit te gaan. Elke periode staat een ander thema centraal. Ieder kind is verschillend en leert op een andere manier. De een leert door te doen, de ander door te luisteren of te schrijven, door te kijken of te rekenen. De kinderen gebruiken de manier waarop zij het beste leren om de antwoorden op de 5 centrale vragen (kerndoelen) te ontdekken. Dit noemen we Meervoudige Intelligentie (MI).